تقویم آموزشی سال 1399
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان33860آشنایی با تفسیر سوره شوریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1399/02/091399/03/03
2واحد امیدیه33359مدیریت استرسفراخوانداخلیکارکنان1399/04/241399/04/31
3واحد امیدیه33860آشنایی با تفسیر سوره شوریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1399/02/061399/03/03
4واحد اندیمشک33860آشنایی با تفسیر سوره شوریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1399/02/131399/02/27
5واحد اهواز33860آشنایی با تفسیر سوره شوریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1399/02/0199/03/13
6واحد بهبهان99920آسیب شناسی شبکه های اجتماعی مجازیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1399/03/0195/03/06
7واحد بهبهان33860آشنایی با تفسیر سوره شوریفراخوانداخلیکارکنان1399/02/111399/02/31
8واحد خرمشهر- خلیج فارس33860آشنایی با تفسیر سوره شوریتائید شدهداخلیکارکنان1399/02/061399/03/06
9واحد دزفول33860آشنایی با تفسیر سوره شوریتائید شدهداخلیکارکنان1399/02/011399/02/31
10واحد رامهرمز33860آشنایی با تفسیر سوره شوریفراخوانداخلیکارکنان1399/03/131399/03/28

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0