تقویم آموزشی سال 1400
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/29
2واحد اندیمشک33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/16
3واحد اهواز1506گزارش نویسیفراخواناستانیکارکنان1400/04/161400/04/30
4واحد اهواز11356جمع آوریفراخواناستانیکارکنان1400/04/161400/04/30
5واحد اهواز5031حفاظت اسنادفراخواناستانیکارکنان1400/04/091400/04/30
6واحد اهواز33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/27
7واحد ایذه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانفراخوانداخلیکارکنان1400/01/281400/02/30
8واحد ایذه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانتائید شدهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/25
9واحد خرمشهر- خلیج فارس33969تفسیر سوره مبارکه لقمانتائید شدهداخلیکارکنان1400/01/261400/02/22
10واحد دزفول33969تفسیر سوره مبارکه لقمانتائید شدهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/22

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0