تقویم آموزشی سال 1402
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه99949آشنایی با آیین نامه های آموزشی وتحصیلات تکمیلیدرحال برگزاریداخلیهیئت علمی1402/02/041402/02/11
2واحد اهواز34180تبیین دستورالعمل دومین رویداد ملی مشق امید با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریخاتمه یافتهاستانیهیئت علمی1402/02/051402/02/07
3واحد اهواز11376تبیین بخشنامه رویدداد ملی حل مسئله با رویکرد بیانات مقام معظم رهبریتائید شدهاستانیکارکنان1402/01/291402/02/15

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0