تقویم آموزشی سال 1397
ردیف 
دانشگاه میزبان  [Filter]
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  [Filter]
نوع دوره [Filter]
دوره ویژه [Filter]
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد آبادان33550آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه نورخاتمه یافتهداخلیکارکنان1397/02/311397/03/09
2واحد اهواز33550آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه نوردرحال برگزاریداخلیکارکنان1397/02/291397/03/29
3واحد ماهشهر33550آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه نورخاتمه یافتهداخلیکارکنان1397/02/291397/03/22

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0