تقویم آموزشی سال 1400
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1واحد امیدیه7113ارتقاء کیفیت تدریس بر مبنای استفاده از هوش هیجانیفراخوانداخلیهیئت علمی1400/10/261400/10/29
2واحد امیدیه1103آموزش فنون اداریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/09/131400/09/16
3واحد امیدیه33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/29
4واحد اندیمشک33969تفسیر سوره مبارکه لقمانخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/01/281400/02/16
5واحد اهواز1118مدیریت اسناد و گردش مکاتبات اداریتائید شدهاستانیکارکنان1400/11/131400/11/14
6واحد اهواز11112روش تحقیق و مصاحبه در گزینشفراخواناستانیکارکنان1400/11/061400/11/07
7واحد اهواز33699دغدغه های فرهنگی مقام معظم رهبریخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/10/181400/10/23
8واحد اهواز33823آشنایی با واژگان پربسامد زبان انگلیسیفراخوانداخلیکارکنان1400/09/291400/11/11
9واحد اهواز6047سلامت در محیط کار با ورزش همگانیخاتمه یافتهداخلیکارکنان1400/09/271400/09/28
10واحد اهواز5060روشهای بسط و تعمیق فرهنگ حجاب و عفافتائید شدهداخلیکارکنان1400/09/211400/09/21

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0