تقویم آموزشی سال 1398
ردیف 
دانشگاه میزبان  Not filtered
شناسه 
عنوان دوره  
وضعیت دوره  Not filtered
نوع دوره Not filtered
دوره ویژه Not filtered
تاریخ شروع 
تاریخ پایان 
1امیدیه99936تکنیک های افزایش H-indexخاتمه یافتهداخلی 1398/05/071398/05/09
2امیدیه33660آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه حشرخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/02/161398/03/09
3اهواز77742طراحی سوالات چند گزینه ای (MCQ) و ارزشیابی آموزشی آنخاتمه یافتهاستانیهیئت علمی1398/03/291398/03/30
4اهواز77743طراحی آزمون بالینی ساختاردار عینی (OSCE)خاتمه یافتهاستانیهیئت علمی1398/03/291398/03/30
5اهواز33660آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه حشردرحال برگزاریداخلیکارکنان1398/02/161398/03/08
6واحد آبادان5012آشنایی با جنگ نرمخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/07/131398/07/15
7واحد آبادان33366اصول تغذیه سالمخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/06/271398/06/28
8واحد آبادان33660آشنایی با تفسیر سوره ی مبارکه حشرخاتمه یافتهداخلیکارکنان1398/02/221398/03/08
9واحد اندیمشک11235شبهه شناسی دینیتائید شدهداخلی 1398/07/081398/07/14
10واحد اندیمشک3109آشنایی با آمار و نرم افزار SPSS پیشرفتهتائید شدهداخلیهیئت علمی1398/06/301398/07/07

طراحی و پیاده سازی: شرکت فنی مهندسی کارستان (سهامی خاص)
1394 © - تمامی حقوق این نسخه از سامانه برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز محفوظ است
نسخه : 4.6.0